Vår verksamhet syftar till att, med FN:s konvention för barns rättigheter som grund, stärka barn och unga i sin identitet så att de blir trygga och synliga i sin sjukhusmiljö. Med kultur som metod i form av lek, musik, sång, fantasi, berättande och drama skapar vi möten som bejakar det friska hos sjuka barn och unga och vi kan på så vis möjliggöra bearbetning av deras upplevelser. Vi vill vara ett komplement till en väl fungerande vård.

Med Barnkonventionen som grund för allt vi gör frågar vi oss själva: “Hur sätter vi barnets bästa i första rummet?”